تمرکز این آموزش بر روی فیلترنویسی پیشرفته می باشد. به طور کلی دو قالب فیلترنویسی در سایت tsetmc تعریف شده است:

  • قالب ساده
  • قالب کدنویسی

این محموعه به آموزش قالب کدنویسی می پردازد.

سرفصل مطالب:

منظور از فیلتر چیست؟
فیلترنویسی در بازار سرمایه
شروع فیلترنویسی
انواع قالب های فیلتر نویسی
        قالب ساده
        قالب کد نویسی
مفاهیم اولیه برنامه نویسی
ورودی در فیلترنویسی
        فیلدهای پیش فرض
        سابقه قیمت ها
        اطلاعات حقیقی و حقوقی
        آمارهای کلیدی
        متغیرها
قسمت پردازش
        عبارت شرطی
        حلقه تکرار
خروجی فیلتر
عملگرهای موجود
        انتساب
        عملگرهای محاسباتی
        عملگرهای ترکیبی
        عملگرهای افزایش کاهش
        عملگرهای رابطه ای و تساوی
        عملگرهای منطقی
توابع قابل استفاده
نکات بسیار مهم
ساخت قالب شخصی
مثال های فیلترنویسی
        مثال برای استفاده از cfield
        مثال: فیلترنویسی اندیکاتور RSI
        مثال: زمان خرید و فروش بر اساس بازده
        مثال: حجم معاملات